วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551

โฮมสเตย์ ทำเงินสำหรับคนต่างจังหวัด


โฮมสเตย์ เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านที่พักและนำเที่ยวแบบสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

ได้สัมผัสธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของชุมชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการจัดบริการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เนื่องจากนักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาที่พักในท้องถิ่นนั้นศึกษาและเรียนรู้ถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ จึงนับเป็นจุดขายที่มีเสน่ห์

ดึงดูดลูกค้าของธุรกิจโฮมสเตย์เป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับในแต่ละช่วงในรอบ 1 ปีนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ

จะได้รับบริการเสริมในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลายไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาลที่ลูกทัวร์

ไปพัก โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น การพาเข้าร่วมกิจกรรมการจับเคย การเลี้ยงปลาในกระชังของ

ชาวเล/ชาวประมง การทำนา การจับปูนา การหาสมุนไพรในป่าละเมาะ การทำปุ๋ยชนิดต่าง ๆ การสอนทำอาหารพื้นเมือง นวดแผนโบราณ/สปาสมุนไพร การเดินป่า การไปส่องสัตว์ ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจโฮมสเตย์ ควรเป็นกลุ่มบุคคลที่อาศัยในท้องถิ่นหรือในพื้นที่นั้น หรือหากไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะต้องมีความรู้

และความเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นจุดเด่นของท้องถิ่นนั้น และได้รับความร่วมมือจากประชาชน

ในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการนำมาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้ชาวต่างประเทศได้ร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิด

และเกิดความประทับใจและ / หรือได้รับความรู้ที่ประทับใจและแปลกใหม่นำไปเล่าสู่กันฟังเมื่อกลับประเทศ

เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศให้ชาวต่างประเทศได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วยเงินลงทุน จำนวนเงินลงทุน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานที่และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ (เช่น

มีบ้านพัก สิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ อยู่แล้วหรือไม่) และต้องมีเงินทุนจำนวนหนึ่ง

เพื่อการหมุนเวียนใช้จ่ายประจำวันประมาณ 960 – 1,740 บาท / ลูกค้า 1 คน

รายได้ โดยเฉลี่ยจะมีกำไรประมาณ 640 – 1,160 บาท / ลูกค้า 1 คน

ทีมทำงาน ต้องมีผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5 คน เพราะต้องบริการลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ

วิธีการดำเนินงาน 1. ปรับและพัฒนาสภาพแวดล้อมและที่พัก (ทั้งนี้เงินลงทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

ความพร้อมของสถานที่) ควรเป็นบ้านพักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และมีบริเวณ

กว้างขวาง ควรปรับแต่งภูมิทัศน์ในบริเวณใกล้เคียงให้สวยงามเป็นธรรมชาติ

ขั้นตอนต่อไปคือการลงทุนตกแต่งห้อง/บ้านพักให้เหมาะสม เช่น จัดสร้างห้องน้ำ

ให้อยู่ในตัวบ้าน (ถ้ามีสภาพพร้อมใช้ดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองทำใหม่เพียงทำ

ความสะอาดให้น่าใช้เท่านั้น)

2. เครื่องนอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการในด้านอื่น ๆ

ควรปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยไม่ควรปรับให้มีความสะดวกสบายมากจน

เกินไปเพื่อคงวิถีชีวิตแบบเดิม ๆ ที่มีเสน่ห์ของท้องถิ่นไว้ ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้

นักท่องเที่ยวหรือลูกทัวร์ ส่วนใหญ่ลำบากจนทนไม่ไหว

3. ประชุมลูกทีมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มธุรกิจและจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยว

ของธุรกิจโฮมสเตย์ ตัวอย่างโปรแกรม :-

- 2 -3.1 แพ็กเกจ 2 วัน 1 คืน ราคา 1,600 บาท/คน (รวมค่าที่พัก 1 คืน อาหารบุฟเฟ่ต์ 3 มื้อ

โปรแกรมการท่องเที่ยวให้เลือกชมปะการังหรือออกเรือไปไดและตกปลาหมึก)

* ก่อให้รายได้ก่อนหักต้นทุน/ครั้ง 120,000 บาท คำนวณจากจำนวนนักท่องเที่ยว

ที่สามารถรองรับได้ (ประมาณ 75 คน) และมีนักท่องเที่ยวเต็ม

3.2 แพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน ราคา 2,900 บาท / คน (รวมค่าที่พัก 2 คืน อาหารบุฟเฟ่ต์

6 มื้อ โปรแกรมท่องเที่ยว 2 อย่างคือ ดำน้ำชมปะการังและไดหรือตกปลาหมึก

* รายได้ ถ้านักท่องเที่ยวเต็มจะมีรายได้ 217,500 บาท ทั้ง 2 แพ็คเกจจะมีบริการ

รถรับ – ส่งถึงท่าเรือเฟอร์รี่

3.3 กรณีต้องการที่พักอย่างเดียว ราคาค่าที่พักประมาณ 300 บาท / คืน / คน

(พร้อมอาหารเช้า)

4. จัดเตรียมพาหนะในการรับ – ส่งนักท่องเที่ยวหรือลูกค้า อุปกรณ์ในการรักษาความ

ปลอดภัย เช่น เสื้อชูชีพ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงบริการรักษา

ความปลอดภัยในการเดินทาง

5. ไกด์หรือผู้นำทางพาเที่ยว สามารถอธิบายและตอบข้อซักถามถึงประวัติความเป็นมา

ของสถานที่ที่จะไป รู้จักเส้นทางในการเดินทางเป็นอย่างดี อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ

การเดินทาง ฯลฯ

การคำนวณรายได้ คิดเฉลี่ยใน 1 เดือน (4 สัปดาห์) ถ้าสามารถรับทัวร์ได้เต็มสัปดาห์ละ 1 ทริป (10 คน)

ทุกสัปดาห์ (4 ทริปต่อเดือน) จะมีรายได้ประมาณ 1 แสนบาท/เดือน เมื่อหักค่าใช้จ่าย

ประมาณ 60% (60,000 บาท) จะได้กำไรประมาณ 40% (40,000 บาท) หรือเฉลี่ยกำไรประมาณ 640 – 1,160บาท / ลูกค้าทัวร์ 1 คน

ข้อเสนอแนะ การทำธุรกิจโฮมสเตย์ไม่ใช่เรื่องง่ายขึ้นอยู่กับความพร้อมในหลาย ๆ ด้านของท้องถิ่น

แม้ในจังหวัดหลายจังหวัดและในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลายแห่งก็อาจ

ไม่สามารถดำเนินธุรกิจโฮมสเตย์ได้ ทั้งนี้ปัญหา/อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่

การขาดเงินลงทุน ประสบการณ์ ความเข้าใจและการเรียนรู้จิตใจของนักท่องเที่ยว

และของบุคลากรในทีม ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน

ในท้องถิ่น (เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธกส.) การประชาสัมพันธ์ พื้นที่

ภูมิอากาศความปลอดภัย ฯลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพิจารณาวิธีการแก้ไข

ปัญหาเหล่านนี้ให้แน่ใจก่อนที่จะลงทุนในธุรกิจด้านนี้

กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศ และชาวไทย (มาพักเป็นครอบครัวและแบบพักเดี่ยว)

หน่วยงานให้คำปรึกษา โฮมสเตย์ “เจอพอดี” เป็นโฮมสเตย์แบบชาวเล ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านบางเป้า เกาะช้าง

จังหวัดตราด โทร. 0 3950 1103, 0 9936 1848, 0 9936 2321

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความ ใหม่ล่าสุด

Superman (It's Not Easy)
...............................................................................
I can't stand to fly
I'm not that naive
I'm just out to find
The better part of me

I'm more than a bird:I'm more than a plane
More than some pretty face beside a train
It's not easy to be me

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I'll never see

It may sound absurd:but don't be naive
Even Heroes have the right to bleed
I may be disturbed:but won't you conceed
Even Heroes have the right to dream
It's not easy to be me

Up, up and away:away from me
It's all right:You can all sleep sound tonight
I'm not crazy:or anything:

I can't stand to fly
I'm not that naive
Men weren't meant to ride
With clouds between their knees

I'm only a man in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me

It's not easy to be me.


ฉันไม่ได้อยากจะเหาะไปเหาะมาทุกวัน
ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดนั้น
ฉันก็แค่อยู่เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ฉันเป็นมากกว่านก ฉันเร็วกว่าเครื่องบิน
เป็นมากกว่าหน้าตาหล่อๆ ที่คอยบินตามหยุดรถไฟ
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

ฉันหวังจะได้ร้องไห้เสียบ้าง
ซบหน้าลงกับท่อนแขน
เฝ้าแต่โกหกแก้ตัว
ถึงเรื่องบ้านเกิด ที่ไม่เคยแม้ได้เห็น

อาจจะฟังดูเหลวไหล แต่โปรดอย่าหัวเราะ
เพราะแม้จะเป็นซูเปอร์แมน แต่ก็เลือดไหลได้เหมือนกัน
ฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปบ้าง แต่โปรดอย่าได้ถือสา
กระทั่งเป็นซูเปอร์แมนก็มีความฝันกับเขาได้เหมือนกัน
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

บินบินไปบนฟ้า หนีไปจากตัวเอง
ไม่เป็นไรใช่ไหม? คุณๆก็ยังคงหลับฝันดีได้
ฉันไม่ใช่คนบ้านะ

วันๆเอาแต่เหาะไปมา
ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ
ผู้ชายน่ะไม่ได้เกิดมา
เพื่อบินเล่นบนก้อนเมฆหรอกนะ

ฉันก็แค่ผู้ชายธรรมดา ในผ้าคลุมสีแดงตลกๆ
ขุดหาคริปโตไนท์บนถนนเส้นเดิม
ก็แค่ผู้ชายธรรมดาในชุดสีแดงงี่เง่าๆ
มองหาบางสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นซูเปอร์แมน

The Key (เดอะ คีย์) หนังสือจากสำนักพิมพ์ ต้นไม้

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ เดอะซีเคร็ต ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ผมว่าคุณคงจะรู้จักหนังสือเหล่านี้ดี ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ตนั้น ผมยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดที่ว่า ใครมีความคิดเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น ไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือกำลังล้มเหลวในชีวิต ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดของเราเอง ผมคงไม่สามารถบรรณยาย ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ออกมาได้หมดสิ้น แต่ด้วยความปราถนาดีจากผมจริงๆที่ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผุ้อื่นบ้าง

ปฏิญญาณของผู้มองแง่ดี

สัญญากับตัวเองว่า

จะเข้มแข็งเสียจนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนความสงบสุขทางใจของคุณได้
จะพูดถึง สุขภาพดี ความสุข และความรุ่งเรือง แก่ทุคคนที่คุณพบ
จะทำให้เพื่อนทั้งหมดของคุรรู้สึกว่ามีบางสิ่งดีๆในตัวพวกเขา
จะมองที่ด้านสว่างของทุกสิ่งและทำให้การมองแง่ดีของคุณกลายเป็นความจริง
จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่สุด ทำงานให้แก่คนดี ให้แก่สิ่งดีที่สุด และคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด
จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นมากเท่ากับของคุณเอง
จะลืมความผิดพลาดในอดีตและเพียรพยายามไปสู่การบรรลุความสำเร็จของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
จะดำรงใบหน้าอันร่าเริงตลอดเวลาและทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่คุณพบยิ้ม
จะให้เวลาแก่การปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากเสียจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นๆ
จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าความกังวล สง่างามกว่าความโกรธ แข็งแกร่งกว่าความกลัวและมีความสุขเกินกว่าที่จะอนุญาตให้มีความยุ่งยาก
จะคิดแก่ตัวเองและอ้างสิทธิ์ข้อเท็จจริงแก่โลก ไม่ใช่ด้วยคำพูดดังแต่ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่
จะใช้ชีวิตโดยศัทธาว่าโลกทั้งใบอยู่ข้างคุณตราบนานเท่าที่คุณยังเที่ยงตรง ต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวคุณ

หมายเหตุ จาก ปฏิญญาของผู้มองแง่ดี ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1912 หนังสือของ คริสเตียน ดี ลาร์สัน ชื่อ Your Forces and How to Use Them ฉบับย่อของมันใช้กันทุกวันนี้ โดย Optimist Interna tional ซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วโลกที่มุ่งไปที่การทำให้ความแตกต่าง ที่เป็นบวกเกิดขึ้นในโลก

**คัดมาจากหนังสือ เดอะคีย์ จากสำนักพิมพ์ ต้นไม้