วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2551

งานคือเงิน


งานคือเงิน 21 สิงหาคม 2551 [21 ส.ค. 51 - 15:33]

คนฉลาดไม่ปล่อยตัวจมปลักกับความผิดพลาดในอดีต แต่จะใช้เป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบันและอนาคตเพื่อก้าว เดินอย่างรอบคอบและมั่นคง

งานดีๆ มีให้จับจองกันเสมอ ที่ งานคือเงิน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับ คนสวน 1 อัตรา ที่สถานีกาชาดที่ 2 วุฒิ ม.3 เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัคร ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ชั้น 3 โทร.0-2251-7853 (-6) ถึง 22 ส.ค.นี้

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ (TBCC) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับผู้จัดการศูนย์ TBCC 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สอบ ถามเพิ่มเติมและสมัครที่ หน่วยบริหารบุคคล สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและท่าพระจันทร์ โทร.0-2696-5737, 0-2613-2195 ถึง 22 ส.ค. นี้

สถาบันโรคผิวหนัง รับ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง การพยาบาล ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาล หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หากเป็นเพศชายต้องพ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิทยา การคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต สามารถติดตั้งและใช้งาน Windows 2003 Server หรือ LINUX SERVER มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยอุปกรณ์เครือข่าย เช่น Firewall, Router, Switch L2, L3 สามารถเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล online เช่น Oracle, PHP, ASP หรือ Web Application ต่างๆ สามารถปฏิบัติงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีประสบการณ์ทำงานกับระบบเครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นจากการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันโรคผิวหนัง 420/7 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-8036 (-40) ต่อ 145 ถึง 22 ส.ค.นี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง สนใจติดต่อที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร.0-7428-8027 ถึง 22 ส.ค.น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ทาง ภาษาอังกฤษทุกสาขา (หากมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสาร ประสานงานระดับดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สมัคร ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สี่เสาเทเวศร์ กรุงเทพฯ โทร.0-2282-9009 (-15) ต่อ 6061-6067 ถึง 22 ส.ค.นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รับผู้ช่วยบรรณาธิการ ฝ่ายวารสารวิชาการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ม. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ สอบถามรายละเอียดที่ โทร.0-2986-9434, 0-2986-9605 (-6), 0-2986-8065 (-7) ต่อ 3011, 3012 ถึง 22 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย รับ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ วช.พณิชยการทุกสาขา สมัครที่ แผนกบริหารบุคคล วิทยาเขตอุเทนถวาย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2252-7029 ต่อ 58 ถึง 22 ส.ค.นี้

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล รับ บุคลากร ปฏิบัติงานสำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง การบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี สังคมวิทยา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ สามารถ ใช้ภาษาและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ สนใจติดต่อที่ สำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกชีววิทยาใหม่ ชั้น 6 ภายในคณะวิทยา-ศาสตร์ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-7147 (-9) ถึง 22 ส.ค.นี้

สถาบันการบินพลเรือน รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ด้าน พาณิชยศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ ปริญญา โททุกสาขา ต้องจบปริญญาตรี ด้าน พาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือ การบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน และระบบการควบคุมภายในที่ดี และ มีความรู้เรื่องการจัดทำ Audit Program อย่างดี สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word, Excel และ Power Point อย่างดี สามารถ เขียน Flow Chart ของงานต่างๆได้ มนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆอย่างดี (หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ทางด้าน การตรวจสอบจะพิจารณาเงินเดือนตามประสบการณ์) สนใจติดต่อที่ แผนกทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ สถาบัน การบินพลเรือน เลขที่ 1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2272-5741 (-4) ต่อ 231, 0-2272-5287 ถึง 25 ส.ค.นี้

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับ อาจารย์ 10 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ (หากสำเร็จปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้อง 301 ชั้น 3 ธุรการ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร.0-2579-5566 (-8) ถึง 25 ส.ค.นี้

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ ลูกจ้างคณะ ตำแหน่ง นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปวส. ทาง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มี ความรู้ความสามารถในงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หากเป็นเพศชายต้องได้รับยกเว้นหรือผ่านการเกณฑ์ทหาร แล้ว สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 3 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี โทร.0-2696-6216 ถึง 29 ส.ค.นี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขยายเวลารับ พนักงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ และ สถิติประยุกต์ หากสำเร็จสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และ สถิติประยุกต์ ต้องเรียนคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สนใจ ติดต่อที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร.0-7333-1303, 0-7331-3928 (-45) ต่อ 1925, 1928 ถึง 29 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช รับ ลูกจ้างประจำลักษณะพิเศษ ตำแหน่ง ช่างปฏิบัติการ 3 ช่างออกแบบงานพิมพ์ สำนักพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ปริ ญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา ต้องศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบสิ่งพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์และเว็บเพจ และวาดภาพประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้โปรแกรมการจัดหน้าบนแมคอินทอช PageMaker/ In Design โปรแกรมกราฟฟิก : Photoshop Illustrator สมัคร ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร.0-2503-3617 ถึง 29 ส.ค.นี้

เมืองพัทยา รับ พนักงานเมืองพัทยา ตำแหน่ง นายแพทย์ ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปริญญา แพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเวชกรรมจากแพทยสภา, ทันตแพทย์ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาทางทันตแพทยศาสตร์ หรือเทียบเท่า และ ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้น 1, นายสัตวแพทย์ ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาทางสัตวแพทยศาสตร์ และ ได้ รับใบอนุญาตให้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชั้น 1 หรือ ทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้น 1 จากคณะกรรมการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์, เภสัชกร ระดับ 3-4 จำนวน 2 อัตรา ปริญญา ตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทาง เภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชศาสตร์ชั้น 1, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 3-4 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ทาง เทคนิคการแพทย์ เคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ การอาหาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป พฤกษศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สัตววิทยา วิทยาศาสตร์ สาขา กีฏวิทยา ชีววิทยา การจัดการศัตรูพืช การเกษตร คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์รังสี อาชีวอนามัย วิศวกรรมสุขาภิบาล รังสีเทคนิค หรือ ทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ หรือ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง เภสัชศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่า ทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ เซลล์วิทยา ประกาศนียบัตร เซลล์วิทยาซึ่งมีระยะเวลาศึกษาต่อจากมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษา วิชาสามัญหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ ทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้, เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตร ทาง รังสีวิทยา รังสีการแพทย์ รังสีเทคนิค ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า หรือ ทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ สอบถามเพิ่มเติมและสมัครที่ งานบริหารบุคคล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โทร.0-3825-3126 ถึง 29 ส.ค.นี้.

"หมึกเขียว"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความ ใหม่ล่าสุด

Superman (It's Not Easy)
...............................................................................
I can't stand to fly
I'm not that naive
I'm just out to find
The better part of me

I'm more than a bird:I'm more than a plane
More than some pretty face beside a train
It's not easy to be me

Wish that I could cry
Fall upon my knees
Find a way to lie
About a home I'll never see

It may sound absurd:but don't be naive
Even Heroes have the right to bleed
I may be disturbed:but won't you conceed
Even Heroes have the right to dream
It's not easy to be me

Up, up and away:away from me
It's all right:You can all sleep sound tonight
I'm not crazy:or anything:

I can't stand to fly
I'm not that naive
Men weren't meant to ride
With clouds between their knees

I'm only a man in a silly red sheet
Digging for kryptonite on this one way street
Only a man in a funny red sheet
Looking for special things inside of me

It's not easy to be me.


ฉันไม่ได้อยากจะเหาะไปเหาะมาทุกวัน
ไม่ได้ซื่อบื้อขนาดนั้น
ฉันก็แค่อยู่เพื่อค้นหา
ตัวตนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

ฉันเป็นมากกว่านก ฉันเร็วกว่าเครื่องบิน
เป็นมากกว่าหน้าตาหล่อๆ ที่คอยบินตามหยุดรถไฟ
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

ฉันหวังจะได้ร้องไห้เสียบ้าง
ซบหน้าลงกับท่อนแขน
เฝ้าแต่โกหกแก้ตัว
ถึงเรื่องบ้านเกิด ที่ไม่เคยแม้ได้เห็น

อาจจะฟังดูเหลวไหล แต่โปรดอย่าหัวเราะ
เพราะแม้จะเป็นซูเปอร์แมน แต่ก็เลือดไหลได้เหมือนกัน
ฉันอาจจะพูดอะไรไม่ดีไปบ้าง แต่โปรดอย่าได้ถือสา
กระทั่งเป็นซูเปอร์แมนก็มีความฝันกับเขาได้เหมือนกัน
ไม่ง่ายเลยนะที่จะเป็นตัวฉันเอง

บินบินไปบนฟ้า หนีไปจากตัวเอง
ไม่เป็นไรใช่ไหม? คุณๆก็ยังคงหลับฝันดีได้
ฉันไม่ใช่คนบ้านะ

วันๆเอาแต่เหาะไปมา
ฉันไม่ได้ปัญญาอ่อนนะ
ผู้ชายน่ะไม่ได้เกิดมา
เพื่อบินเล่นบนก้อนเมฆหรอกนะ

ฉันก็แค่ผู้ชายธรรมดา ในผ้าคลุมสีแดงตลกๆ
ขุดหาคริปโตไนท์บนถนนเส้นเดิม
ก็แค่ผู้ชายธรรมดาในชุดสีแดงงี่เง่าๆ
มองหาบางสิ่งพิเศษให้กับตัวเอง

ไม่ง่ายเลยที่จะเป็นซูเปอร์แมน

The Key (เดอะ คีย์) หนังสือจากสำนักพิมพ์ ต้นไม้

เรียกได้ว่าเป็นหนังสือภาคต่อของหนังสือ เดอะซีเคร็ต ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริง ผมว่าคุณคงจะรู้จักหนังสือเหล่านี้ดี ครั้งแรกที่ผมอ่านหนังสือ เดอะซีเคร็ตนั้น ผมยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของ กฎของแรงดึงดูดที่ว่า ใครมีความคิดเช่นไรก็จะเป็นคนเช่นนั้น ไม่ว่าเราประสบความสำเร็จหรือกำลังล้มเหลวในชีวิต ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากความคิดของเราเอง ผมคงไม่สามารถบรรณยาย ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ออกมาได้หมดสิ้น แต่ด้วยความปราถนาดีจากผมจริงๆที่ต้องการแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผุ้อื่นบ้าง

ปฏิญญาณของผู้มองแง่ดี

สัญญากับตัวเองว่า

จะเข้มแข็งเสียจนไม่มีสิ่งใดสามารถรบกวนความสงบสุขทางใจของคุณได้
จะพูดถึง สุขภาพดี ความสุข และความรุ่งเรือง แก่ทุคคนที่คุณพบ
จะทำให้เพื่อนทั้งหมดของคุรรู้สึกว่ามีบางสิ่งดีๆในตัวพวกเขา
จะมองที่ด้านสว่างของทุกสิ่งและทำให้การมองแง่ดีของคุณกลายเป็นความจริง
จะคิดแต่เรื่องที่ดีที่สุด ทำงานให้แก่คนดี ให้แก่สิ่งดีที่สุด และคาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุด
จะมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความสำเร็จของผู้อื่นมากเท่ากับของคุณเอง
จะลืมความผิดพลาดในอดีตและเพียรพยายามไปสู่การบรรลุความสำเร็จของอนาคตที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
จะดำรงใบหน้าอันร่าเริงตลอดเวลาและทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่คุณพบยิ้ม
จะให้เวลาแก่การปรับปรุงพัฒนาตัวเองมากเสียจนกระทั่งคุณไม่มีเวลาที่จะวิจารณ์คนอื่นๆ
จะเป็นคนที่ใหญ่กว่าความกังวล สง่างามกว่าความโกรธ แข็งแกร่งกว่าความกลัวและมีความสุขเกินกว่าที่จะอนุญาตให้มีความยุ่งยาก
จะคิดแก่ตัวเองและอ้างสิทธิ์ข้อเท็จจริงแก่โลก ไม่ใช่ด้วยคำพูดดังแต่ด้วยการกระทำที่ยิ่งใหญ่
จะใช้ชีวิตโดยศัทธาว่าโลกทั้งใบอยู่ข้างคุณตราบนานเท่าที่คุณยังเที่ยงตรง ต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่อยู่ในตัวคุณ

หมายเหตุ จาก ปฏิญญาของผู้มองแง่ดี ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกปี 1912 หนังสือของ คริสเตียน ดี ลาร์สัน ชื่อ Your Forces and How to Use Them ฉบับย่อของมันใช้กันทุกวันนี้ โดย Optimist Interna tional ซึ่งเป็นกลุ่มคนทั่วโลกที่มุ่งไปที่การทำให้ความแตกต่าง ที่เป็นบวกเกิดขึ้นในโลก

**คัดมาจากหนังสือ เดอะคีย์ จากสำนักพิมพ์ ต้นไม้